Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma Fenster s.r.o, Klimovské 596/2, Žilina - Trnové, 010 01, IČO: 46087206, DIČ: 2023277828, IČ DPH: SK 2023277828, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní, od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, ak je potrebný), daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať objednaný/zakúpený tovar v dohodnutej odbernej lehote,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený po dohode z kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak kupujúci po telefonickom, alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za obstaranie tovaru vo výške 30,- eur, ktorý je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. Po uplynutí odbernej lehoty je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho prostredníctvom sms a/alebo e-mailom na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo doručený na poštu, objednávateľa kde je možné zásielku prevziať.

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list a tlačivo reklamačného formuláru sú dodávané spolu s tovarom. Doba dodania tovaru je od 7 do 14 pracovných dní, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak (všimnite si dostupnosť tovaru, ktorá je uvedená pri každom produkte). Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu/balíka alebo prostredníctvom kuriéra GLS podľa toho, ako si zákazník pri vyplňovaní objednávkového formuláru zvolí.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedovaní tovaru, kontaktujte prosím svoju dodaciu poštu, v prípade kuriérskej spoločnosti GLS aj nás. E-mail obsahuje aj podacie číslo Vašej zásielky, na základe ktorého Vám bude balík vydaný. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

5.7. Kupujúci je povinný po prebratí skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom, alebo telefonicky a poškodený tovar zaslať na poštovú adresu predávajúceho na odstránenie vady tovaru, na uplatnenie zľavy na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru na dodanie nového tovaru kupujúcemu.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke v balení obdrží faktúru, ktorá slúži ako záručný list.

5.9. Spôsoby platieb

 • a) zvýhodnené poštovné, ak celková suma objednávky presiahne 50 € - zákazník má možnosť využiť zvýhodnené poštovné 0 €,
 • b) spôsob dopravy slovenskou poštou, tovar zaslaný na dobierku - výška poštovného predstavuje 3,15 €,
 • c) spôsob dopravy prostredníctvom kuriéra UPS, tovar zaslaný na dobierku - výška poštovného predstavuje 5,50 €,
 • d) osobný odber - je možný po telefonickom dohovore, poštovné sa neplatí,

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.3. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.4. Upozornenie, chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 € sú neplatné. Údaj o počte produktov na internetovej stránke predávajúceho majú len informatívny charakter.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7. Neprevzatie tovaru, nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho podľa bodu 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak kupujúci po telefonickom, alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. V prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy o doručenie zásielky. Po treťom neúspešnom pokuse kuriérska služba vráti zásielku na našu adresu. Poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie záväzne objednaného tovaru je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. V prípade slovenskej pošty je odberná lehota 18 dní, v prípade kuriéra ide o tri opakované pokusy doručiť zásielku zákazníkovi. K nedodržaniu, porušeniu kúpnej zmluvy dochádza aj v prípade, ak kupujúci odmietol zásielku prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy je možné vyriešiť aj takýmto spôsobom:

 • a) zákazník uhradí sumu 6,50€, ktorá predstavuje náklady spojené s poštovným a balným, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali. V poplatku 6,50€ je zahrnuté poštovné a balné za vrátenie tovaru na našu adresu (slovenská pošta a kuriérska služba si účtuje ďalšie poštovné náklady za vrátenie zásielky),
 • b) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady vo výške 3,15€, ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky.

1. Záväzne ste si objednali tovar na Vami udané kontaktné údaje v objednávke, následne ste obdržali aj potvrdenie objednávky, v ktorom ste boli informovaný o objednanom tovare, množstve, cene za tovar, cene za doručenie objednaného tovaru, dátum a čas objednávky, o termíne doručenia zásielky a iné informácie.

2. Tovar bol na Vami kontaktné údaje ( dodaciu adresu ) riadne expedovaný. Naša spoločnosť neskúma pravosť údajov, pretože každú objednávku považuje za serióznu a záväznú zo strany zákazníka. V prípade, že ste objednávku odoslali omylom, alebo ste objednávku neodoslali vy, bolo potrebné nás o tejto skutočnosti informovať emailom, alebo telefonicky na našu zákaznícku linku, ktorá je uvedená v kontakte stránky na viditeľnom mieste.

3. O expedovaní tovaru bol zákazník riadne informovaný e-mailom. V prípade nedoručenia objednaného tovaru po expedovaní do 3 dní po obdržaní emailu o expedovaní, bolo možné zásielku vyzdvihnúť osobne na Vašej pošte na základe podacie čísla, ktoré obsahoval. V prípade kuriérskej služby Vám následne sa Vám kuriér pokúšal zásielku trikrát doručiť a pred doručením sa Vás snažil kontaktovať aj telefonicky.

4. Z Vašej strany sme neboli nijak informovaný o možných problémoch pri doručení zásielky ani sme v odbernej lehote od Vás neobdržali písomné odstúpenie od zmluvy.

5. Vami objednaný tovar je po odbernú dobu 18 dní na Vašej pošte ( v prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy doručenia zásielky na Vami udané kontaktné údaje ) po uplynutí odbernej lehoty, alebo troch pokusoch o doručenie zásielky sa tovar vráti predávajúcemu, počas tejto odbernej lehoty je zákazník znovu informovaná e-mailom, že zásielka bola riadne vyexpedovaná a zatiaľ neevidujeme prebratie zásielky a ak nastali komplikácií je potrebné nás kontaktovať, telefonicky alebo emailom.

6. Pri expedovaní objednávky, ktorú ste si záväzne objednali a ktorá Vám bola následne expedovaná na Vami udanú adresu, boli riadne uhradené všetky poštovné náklady súvisiace s odoslaním tovaru a náklady za spätné doručenie zásielky na našu adresu.

V prípade, že si zákazník nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností, zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok za obstaranie tovaru vo výške 30,- eur. V poplatku za obstaranie tovaru sú zahrnuté aj poštovné náklady za expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. Za týmto účelom budú zákazníkovi zaslané platobné informácie potrebné k úhrade obstarávacieho poplatku a to elektronickou formou so splatnosťou 10 dní od doručenia tejto upomienky. Obstarávací poplatok 30,- eur je možno taktiež zaplatiť poštovou poukážkou na adresu našej spoločnosti. Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade neuhradenia, budeme nútení podniknúť právne kroky v prospech vymožiteľnosti v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti, s ktorými ste súhlasili s odoslaní objednávky.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote a to až do 10 dní. Pokiaľ chce kupujúci využiť, výmenu alebo vrátenie tovar aj po zákonom stanovenej lehoty a to až do 10 dní.  Musí byť tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva a daňového dokladu o kúpe. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

Možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote do 10 dní sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)."

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok;

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar, ktorý zavinil kupujúci.

8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu s dokladom o zaplatení na poštovú adresu predávajúceho, ktorá je určená na zasielanie reklamácii a pošty.

8.7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na poštovú adresu predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na poštovú adresu predávajúcemu, vrátane daňového dokladu o kúpe a kompletného príslušenstva tovaru,

8.8. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho.

8.10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. V prípade záručnej doby skrátenej na 12 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na predaj už používaného tovaru označeného ako druhá trieda je kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný.

8.14. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká

 • a) nepredložením daňového dokladu o kúpe alebo kompletného príslušenstva,
 • b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • c) uplynutím záručnej doby tovaru,
 • d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • e) prirodzeným opotrebovaním tovaru - veci (alebo ich častí) spôsobené používaním,
 • f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru za nový tovar - resp. predávajúci môže nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, produkty druhej triedy) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

 • b) predávajúci vadný tovar vymení - predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.

 8.22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 a) výmenou tovaru za nový kus, resp. po dohode so zákazníkom za iný tovar rovnakých, alebo podobných funkčných parametrov,

 • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 9. Osobné údaje a ich ochrana

 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 pracovných dní, od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

10.3. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
 • c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

10.4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní, od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovných nákladov, ktoré kupujúci vynaložil pri objednaní tovaru. Náklady spojené na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný.

10.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Recenzie u výrobkov

Vyhradzujeme si právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Darčekové poukážky (certifikáty)

Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.

Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

LiveZilla Live Help